sandal logo

 • Home

Αίτηση για εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς 2024 (Αύγουστος)

Εκτύπωση Email

Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

Διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου

Διαβάστε το ειδικό Πληροφοριακό Δελτίο Εγγραφής Νηπίων

Ο 6ος Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Λαρισαίων (Σίφνου και Εχεκρατίδος) θα λειτουργεί για την περίοδο του Αυγούστου σε πρωινή ζώνη με ωράριο λειτουργίας 07:00 π.μ.-16:00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση λειτουργίας Παιδικού Σταθμού είναι η ελάχιστη εγγραφή 12 νηπίων, σε διαφορετική περίπτωση θα αναστέλλεται η λειτουργία του. 

Δεκτά γίνονται τα παιδιά ηλικίας από 8 μηνών έως 5 χρονών, ήτοι γεννηθέντα από 01/01/2020 έως 01/12/2023.

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη φιλοξενία των παιδιών στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό (Σίφνου & Εχεκρατίδος, Νεράιδα) για την περίοδο του Αυγούστου 2024 αρχίζει στις 8/7/2024 και ολοκληρώνεται στις 19/7/2024. 

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Δήμου:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην ψηφιακή πλατφόρμα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά. Χωρίς επισύναψη των δικαιολογητικών η αίτηση δε λαμβάνεται υπόψη!

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση Εγγραφής & Έντυπο μοριοδότησης που διατίθενται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ή μπορείτε να κατεβάσετε και από εδώ:

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που θα εκδίδεται από το gov.gr από τον ίδιο το γονέα

3. Πιστοποιητικό Υγείας συμπληρωμένο από Παιδίατρο που διατίθεται στους Παιδικούς Σταθμούς ή μπορείτε να κατεβάσετε και από εδώ:

4. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα

5. Βεβαίωση εργασίας

 • Για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα: πρόσφατη βεβαίωση από την Υπηρεσία
 • Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα: πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη καθώς KAI αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου εξαμήνου ή πρόσφατη αναγγελία πρόσληψης έως 30/4/2024.
 • Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους: αντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος της ΔΟΥ KAI βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ενεργή ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου με τελευταία ημερομηνία έναρξης 30/4/2024.
  Εάν εργάζονται και οι δύο γονείς προσκομίζονται οι βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων
 • Για τους ανέργους: βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  Εάν η μητέρα είναι άνεργη θα προσκομίζεται ΜΟΝΟ η βεβαίωση ανεργίας της μητέρας. ΔΕΝ απαιτείται βεβαίωση εργασίας του πατέρα.
 • Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα: α) αντίγραφο απόφασης και υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος β) βεβαίωση από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

Δ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Για γονέα ή παιδί με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια (με αναπηρία 50% και άνω): Ιατρική γνωμάτευση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστικό Οργανισμό ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) ή από άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.
 2. Για γονέα φοιτητή: Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου από τη Γραμματεία της Σχολής που φοιτά είτε πρόκειται για προπτυχιακό είτε για μεταπτυχιακό φοιτητή.
 3. Για γονέα στρατευμένο που εκτίει τη θητεία: Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας.
 4. Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση: Διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλειας.
 5. Για μονογονεϊκή οικογένεια: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Υπεύθυνη Δήλωση μονογονέα.
 6. Για γονείς αλλοδαπούς από τρίτες χώρες: Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η άδεια νόμιμης διαμονής του αιτούντος γονέα.

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΟΡΙΑ
Εργασιακή ΑπασχόλησηΕργαζόμενη Μητέρα
Εργαζόμενοι και οι 2 γονείς
50 μόρια
60 μόρια
Οικογενειακό Εισόδημα

0€ – 8.800€
8.801€ – 20.550€
20.551€ – 30.000€
30.000€ και άνω

40 μόρια
30 μόρια
20 μόρια
10 μόρια
Οικογενειακή ΚατάστασηΚατάσταση Χηρείας
Μονογονεϊκή οικογένεια
Διαζευγμένοι ή σε διάσταση
Στρατευμένος γονέας
Γονείς σπουδαστές ή Φοιτητές
Γονέας ή τέκνο ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%
Πολύτεκνοι
20 μόρια προσαυξανόμενα κατά 10 μόρια για επιπλέον κατηγορία και όχι πάνω από 30 μόρια στο σύνολο
Αριθμός Τέκνων ΟικογένειαςΜέχρι 2 τέκνα
3 τέκνα και άνω

5 μόρια ανά τέκνο
10 μόρια (από το 3ο τέκνο και άνω)

Δελτίο ΑνεργίαςΈνας Γονέας με Δελτίο Ανεργίας
Δύο Γονείς με Δελτίο Ανεργίας

20 μόρια
40 μόρια

Επανεγγραφή παιδιού στον ίδιο Παιδικό Σταθμό10 μόρια

Επανεγγραφή θεωρείται η εγγραφή παιδιού σε παιδικό Σταθμό μέχρι και 31 Μαρτίου 2023.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον πίνακα κατάταξης τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά είναι:

 • Αριθμός τέκνων οικογένειας
 • Τα κριτήρια ως προς την οικογενειακή κατάσταση (γονιός ή παιδί ΑΜΕΑ, κατάσταση χηρείας κ.λ.π.)
 • Οικογενειακό εισόδημα

Ζ. ΤΡΟΦΕΙΟ

 • Το καταβαλλόμενο τροφείο είναι μηνιαίο και καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα στην Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού που φιλοξενείται το νήπιο ή το βρέφος.
 • Ανεξαρτήτως παρουσιών το τροφείο θα καταβάλλεται.
 • Τα καλυπτόμενα τροφεία από Οργανισμούς ή Ασφαλιστικούς φορείς ( Ι.Κ.Α., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, Τράπεζες, κ.α.) είναι αυτά που δικαιολογούν οι Οργανισμοί ή Ασφαλιστικοί Φορείς.
 • Πολύτεκνοι με τέσσερα (4) παιδιά και με εισόδημα μέχρι 20.550,00€ απαλλάσσονται του οφειλόμενου τροφείου. Άνω των 20.550,00€ για το πρώτο παιδί θα πληρώνει 25,00€ το μήνα και για τα υπόλοιπα παιδιά το 50%.
 • Όσοι επιθυμούν, μπορούν να πληρώνουν προκαταβολικά τροφεία περισσοτέρων μηνών προς διευκόλυνση των ιδίων και της Διεύθυνσης.
 • Γονέας με δύο (2) ή τρία (3) παιδιά, που φιλοξενούνται στον σταθμό, πληρώνει για το πρώτο παιδί το 100% του τροφείου που αντιστοιχεί στην κατηγορία εισοδήματος και για το δεύτερο και τρίτο το 50%.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται, η Διεύθυνση να απαλλάσσει από το τροφείο τους γονείς μετά από συνεκτίμηση αντιστοίχων παραστατικών στοιχείων και μετά από έκθεση κοινωνικής έρευνας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τεκμηριωμένη πρόταση της Προϊσταμένης του Παιδικού Σταθμού και την επικύρωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΠΡΩΪΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΜΗΝΙΑΙΟ ΤΡΟΦΕΙΟ
0€ - 5.869€0€
5.870€ - 8.804€25€

8.805€ – 11.739€

30€
11.740€ - 14.674€40€
14.675€ - 17.608€50€
17.609€ - 20.550€60€

20.551€ και άνω

70€

Εισόδημα θεωρείται οποιοδήποτε εισόδημα προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες, εκμίσθωση ακινήτων, εμπορικές και γεωργικές δραστηριότητες καθώς επίσης και εισοδήματα που προέρχονται από τεκμαρτό προσδιορισμό ή κάθε άλλο εισόδημα που δεν φορολογείται ή φορολογείται αυτοτελώς.

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1