Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Ν. 3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), στους Τουριστικούς Δήμους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Ο Δήμος μας, σύμφωνα με την αριθμ. 470/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελεί τουριστική περιοχή.

pdfΑπόφαση 50/06-11-2014 Δημοτικού Συμβουλίου "Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης για το Δήμο Λαρισαίων"

pdfΜέλη Επιτροπής