sandal logo

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός:

Ο Δήμος Λαρισαίων υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Πυλώνας 1 Πράσινη Μετάβαση, Άξονας 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση

«Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» (Δράση – 16873)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (με Φ.Π.Α.)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις Δήμου Λαρισαίων - Διαχρονικοί βηματισμοί 8.425.932,38 € 8.000.000,00 € 425.932,38 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η προτεινόμενη πράξη έχει κύριο άξονα αναφοράς την ενοποίηση/διασύνδεση των αρχαίων θεάτρων, την ανάπτυξη πολιτιστικής διαδρομής και την σύνδεσή τους με τον προτεινόμενο βοτανικό κήπο του Ιπποκράτη, με στόχο την ανάδειξη των σημαντικών πολιτιστικών τοποσήμων, με σκοπό να δημιουργήσει έναν σημαντικό πολιτιστικό και τουριστικό ελκτικό πόλο για την ευρύτερη περιοχή.
Συνοπτικά, αφορά την δημιουργία ολοκληρωμένης διαδρομής διασύνδεσης των αρχαιολογικών-πολιτιστικών πόρων, εργασίες αναβάθμισης του Μνημείου Ιπποκράτη την δημιουργία Βοτανικού Κήπου θεραπευτικών φυτών, εργασίες ανάδειξης της παρακείμενης λίμνης και του γλυπτού του Φιλόλαου και διασύνδεσή τους με το βοτανικό κήπο, παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, σιντριβάνια κλπ.), «έξυπνης πόλης» με στόχο την ψηφιακή αναζωογόνηση της πόλης προς ένα βελτιωμένο περιβάλλον με παράλληλη προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.
Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Λαρισαίων, θα αναδείξει το φυσικό χαρακτήρα του χώρου ανάπλασης, θα αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για τη μακρά και πλούσια ιστορία της περιοχής και θα δημιουργήσει υποδομές για δραστηριότητες ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Παράλληλα, στόχος είναι η ανάπτυξη του τουρισμού και η ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου, ώστε να ωφεληθεί η τοπική οικονομία με όραμα την τοπική ανάπτυξη μέσα σε ένα πλαίσιο προγραμματισμού και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών και πρακτικών.
Παράλληλα προτείνονται εργασίες Αναβάθμισης του Μνημείου Ιπποκράτη (αναβάθμιση κτιριακού χώρου, ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου), η Δημιουργία Βοτανικού Κήπου θεραπευτικών φυτών - Υπαίθριου Χώρου Μνημείου Ιπποκράτη, με διαμόρφωση του χώρου του κήπου, μονοπατιών και κατάλληλων φυτεύσεων καθώς και σήμανση - πληροφόρηση κάθε φυτού και των ιδιοτήτων του. Εργασίες ανάδειξης της παρακείμενης λίμνης εντός του πάρκου Αλκαζάρ και του γλυπτού μνημείου Φιλόλαου και διασύνδεσή τους με το βοτανικό κήπο.
Αφορά συνδυασμένη παρέμβαση:

 • Αφ’ ενός της χάραξης και υλοποίησης των Διαχρονικών Βηματισμών της διαδρομής δηλαδή που περιέρχεται όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της Ιστορίας της Λάρισας αναδεικνύοντας την διαχρονική ζωή και σημασία της, και
 • αφ’ ετέρου της συμπλήρωσης της ως άνω διαδρομής με τον Ιπποκράτειο Τόπο προς τονισμό της Ιπποκρατικής κληρονομιάς της Λάρισας με αναβάθμιση του μνημείου του Ιπποκράτη και την δημιουργία Βοτανικού Κήπου

Η συνολική αναβάθμιση της άμεσης περιοχής παρέμβασης συμπληρώνεται με παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, σιντριβάνια κλπ.). Επιπλέον εμπλουτίζεται η πολιτιστική διαδρομή με καίριες λύσεις καινοτομίας μέσω εφαρμογών «έξυπνης πόλης» με στόχο την ψηφιακή αναζωογόνηση της πόλης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 8.425.932,38 με Φ.Π.Α., ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

 • Υποέργο 1: Διασύνδεση αρχαιολογικών - πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας, 3.750.765,21€ (με Φ.Π.Α.),
 • Υποέργο 2: «Ιπποκράτειος Τόπος»: Ανάδειξη - Αναβάθμιση μνημείου Ιπποκράτη και Δημιουργία Βοτανικού Κήπου 1.505.239,93€ (με Φ.Π.Α.),
 • Υποέργο 3: Ανάπλαση εγκαταστάσεων Πάρκου Αλκαζάρ, 2.274.291,24 €, (με Φ.Π.Α.),
 • Υποέργο 4: Λύσεις Καινοτομίας για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων 283.479€ (με Φ.Π.Α.),
 • Υποέργο 5: Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού για την Στρατηγική Αστική Παρέμβαση Δήμου Λαρισαίων 612.157€ (με Φ.Π.Α.)

Πυλώνας 2 Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας 2.2 - Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους

«Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» (Δράση – 16854)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (με Φ.Π.Α.)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Λαρισαίων 4.653.000,00 € 4.653.000,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από δύο Υποέργα, τα οποία περιλαμβάνουν αθροιστικά 14 δράσεις που εντάσσονται σε 6 βασικούς πυλώνες Έξυπνης Πόλης.
Το Υποέργο 1 καλύπτει ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης στάθμευσης που εντάσσεται στον Πυλώνα της Έξυπνης Κινητικότητας της Ψηφιακής Στρατηγικής του Δ. Λαρισαίων είναι προϋπολογισμού1.860.535,68 € και περιλαμβάνει τα εξής:

 • Δράση 1.1.1 Ολοκληρωμένο σύστημα στάθμευσης: Ελεγχόμενη παρόδια και διασύνδεση με χώρους στάθμευσης,

Το σύστημα έξυπνης στάθμευσης θα παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης μίας σύνθετης στρατηγικής στάθμευσης εφαρμόζοντας πολιτικές, που πολλαπλασιάζουν την εναλλαγή των θέσεων στάθμευσης, εξυπηρετώντας περισσότερους πολίτες, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν τη στάθμευση ειδικών κατηγοριών χρηστών, την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και τη γρήγορη εύρεση θέσης από τους υπόλοιπους χρήστες. Το σύστημα ως πολυπαραμετρικό, θα καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση στάθμευσης με πεπερασμένη προσφορά διαχωρίζοντας σε ζώνες στάθμευσης, κατηγορίες χρηστών και ώρες/ημέρες χρήσης, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας σύνθετους και εύκολα προσαρμόσιμους κανόνες στάθμευσης με βάση τον αριθμό της πινακίδας του αυτοκινήτου, ως δυναμικό σύστημα, με επίκεντρο τον χρήστη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Το Υποέργο 2 καλύπτει σύνολο δράσεων που εντάσσονται στους Πυλώνες της Έξυπνης Κινητικότητας, Έξυπνης Διαβίωσης, Έξυπνου Περιβάλλοντος, Έξυπνης Οικονομίας, Έξυπνων Ανθρώπων, και Έξυπνης Διακυβέρνησης της Ψηφιακής Στρατηγικής Δ. Λαρισαίων είναι προϋπολογισμού 2.792.464,32 € και περιλαμβάνει τα εξής:

 • Δράση 2.1.1 Έξυπνη εποπτεία και διαχείριση κυκλοφορίας
 • Δράση 2.2.1 Υποστήριξη ατόμων σε ανάγκη με απομακρυσμένη παρακολούθηση και ολοκληρωμένο σύστημα συμβουλευτικής από απόσταση
 • Δράση 2.2.2 Έξυπνος Αστικός Εξοπλισμός: Έξυπνες Διαβάσεις και Έξυπνα Παγκάκια
 • Δράση 2.2.3 Διασφάλιση προσβασιμότητας και διέλευσης ατόμων με κινητικά προβλήματα από τις διαβάσεις
 • Δράση 2.3.1 Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και διαχείριση αστικού πρασίνου
 • Δράση 2.3.2 Ολοκληρωμένο Σύστημα τηλεματικής διαχείρισης εξοπλισμού Καθαριότητας με βελτιστοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφόρησης
 • Δράση 2.4.1 Data Hub αξιοποίησης της ΙοΤ υποδομής επί δικτύου LoRaWan
 • Δράση 2.5.1 Ολοκληρωμένο Σύστημα Εκπαίδευσης, δια βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης (πλατφόρμα εκπαίδευσης από απόσταση και κιτ ρομποτικής
 • Δράση 2.6.1 Έξυπνη πλατφόρμα υποδοχής, διαχείρισης και διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών και επιχειρήσεων, από άκρο σε άκρο ψηφιακά
 • Δράση 2.6.2 Ολοκληρωμένη, διαλειτουργική και ασφαλής λειτουργία της Δημοτικής Ψηφιακής Υποδομής
 • Δράση 2.6.3 Ανασχεδιασμός και επαύξηση παρεχόμενων υπηρεσιών της ψηφιακής πύλης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και υποστηρικτική λειτουργία Help Desk αρχικής περιόδου
 • Δράση 2.6.4 Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών στον πολιτισμό και τον αθλητισμό
 • Δράση 2.6.5 Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης και παρακολούθησης – συμμετοχής των πολιτών στα Συμβούλια (αφορά Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα)

Πυλώνας 2 Ψηφιακή Μετάβαση, Άξονας 2.2 - Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους

«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» (Δράση – 16780 )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (με Φ.Π.Α.)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ του Δήμου Λαρισαίων 221.989,76 € 221.989,76 € 0,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι, εδώ και δύο δεκαετίες, ένας από τους πιο φιλικούς προς τον πολίτη και ταυτόχρονα αποτελεσματικούς τομείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Τα ΚΕΠ παρέχουν διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων, τη χωροταξική διάρθρωση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και ομάδων ειδικών κατηγοριών, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολίτες χωρίς ψηφιακές δεξιότητες, τα ΚΕΠ αποτελούν πια όχι μόνο πραγματικές υπηρεσίες μιας στάσης, αλλά και δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας του κράτους με τους πολίτες.
Στόχος των ΚΕΠ είναι να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες όχι μόνο προς τους πολίτες αλλά και προς τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας εμπράκτως την ανάπτυξη της χώρας. Η διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών από τα ΚΕΠ απαιτούν συνεχείς επενδύσεις στις τεχνολογικές υποδομές.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 221.989,76 με Φ.Π.Α., ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

 • Προμήθειες για τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Λαρισαίων, προϋπολογισμού 68.076,00€ με Φ.Π.Α που περιλαμβάνουν:
  • Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Εκτυπωτές και tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.grwallet) για τους χρήστες των ΚΕΠ
  • Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών. Το Σύστημα θα αποτελείται από το σύστημα εκτύπωσης του αριθμού προτεραιότητας καθώς και από τη μονάδα ενημέρωσης του πολίτη για τη σειρά προτεραιότητας. Μέσω web based εφαρμογής η οποία θα είναι hosted στο G-cloud θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να κλείνουν ραντεβού στα επιλεγμένα ΚΕΠ και να παίρνουν αριθμό προτεραιότητας για την εξυπηρέτηση τους. Από την ίδια εφαρμογή θα μπορούν να ενημερώνονται τα στελέχη των ΚΕΠ για τα προγραμματισμένα ραντεβού. Η ίδια λειτουργικότητα θα διατίθεται και για τους πολίτες που επισκέπτονται τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβούδυνατοτήτων του Δήμου, ώστε να ωφεληθεί η τοπική οικονομία με όραμα την τοπική ανάπτυξη μέσα σε ένα πλαίσιο προγραμματισμού και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών και πρακτικών.
 • Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Λαρισαίων, προϋπολογισμού 153.913,76 € με Φ.Π.Α

Πυλώνας 4 Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας, Άξονας 4.6 - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

«Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (Δράση 16631)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (με Φ.Π.Α.)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
«Παρεμβάσεις για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στον Δήμο Λαρισαίων» 2.240.000,00 € 2.240.000,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η πρόταση «Παρεμβάσεις για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στον Δήμο Λαρισαίων» αφορά συνοπτικά παρεμβάσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λαρισαίων και αποσκοπεί στη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων.
Αφορά συνοπτικά την ανακατασκευή των οδών Ανθίμου Γαζή (από την οδό Κύπρου έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου) και Ηπείρου (από την οδό Τρικάλων έως την οδό Ανθίμου Γαζή) καλύπτοντας τα σχολικά συγκροτήματα: 5ο Νηπιαγωγείο - 28ο Νηπιαγωγείο - 37ο Νηπιαγωγείο - 4ο Δημοτικό Σχολείο - 37ο Δημοτικό Σχολείο, 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο – 4ο Λύκειο, 36ο Νηπιαγωγείο - 41ο Νηπιαγωγείο - 2ο Δημοτικό Σχολείο. Οι παραπάνω οδοί ανήκουν στο αστικό οδικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας και κατατάσσονται στις συλλεκτήριες οδούς.
Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από το Υποέργο:
Υποέργο 1: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας», προϋπολογισμού 2.240.000,00€ (με Φ.Π.Α.),
Αναλυτικότερα με τις νέες διαμορφώσεις που θα υλοποιηθούν θα επιτευχθεί:

 • περιορισμός της ταχύτητας μέσω
  • επεμβάσεων στην υψομετρική διαμόρφωση των οδών,
  • τροποποιήσεων στην οριζοντιογραφία των οδών,
  • περιορισμού του πλάτους του οδοστρώματος (στενώσεις οδών, προεξοχές πεζοδρομίων)
  • διαφορετικών υλικών της επιφάνειας των οδών σε συνδυασμό με την οριζόντια και την κατακόρυφη σήμανση, του φωτισμού νέας τεχνολογίας και των σηματοδοτών νέας τεχνολογίας.
 • ενθάρρυνση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσω
  • επεμβάσεων για την ασφαλέστερη διέλευση από κρίσιμα σημεία δρομολογίων Μ.Μ.Μ (διασταυρώσεις περιορισμένου πλάτους, στενώσεις οδών)
  • ασφαλούς τοποθέτησης των θέσεων στάσης των Μ.Μ.Μ. (μετατόπιση υφιστάμενων θέσεων στάσης λεωφορείων για τη διασφάλιση επαρκούς απόστασης από τις λωρίδες κυκλοφορίας αλλά και ορατότητας, μέτρα διοχέτευσης των παραγόμενων ροών πεζών και εγκάρσιας διέλευσης οδών, σήμανση, τοποθέτηση κατάλληλου ύψους και σχήματος κρασπέδου για την ασφαλή διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ)
 • αναμόρφωση του αστικού οδικού περιβάλλοντος μέσω
  • δημιουργίας εσοχών κατάλληλων για την ασφαλή στάση ή στάθμευση Ι.Χ.
  • δημιουργίας θέσεων στάθμευσης μοτοσυκλετών, ποδηλάτων και οχημάτων μικροκινητικότητας
  • δημιουργίας θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ
  • δημιουργίας διαβάσεων με εγκιβωτισμένα υλικά για μεγαλύτερη αντοχή
  • δημιουργίας Διαγώνιων Διαβάσεων πεζών προς όλες τις διευθύνσεις
  • δημιουργίας ποδηλατοδρόμων (κατασκευή αυτοτελών λειτουργικών τμημάτων δικτύου ποδηλατοδρόμων με σαφή αφετηρία και τερματισμό ενταγμένα στο σχεδιασμό του ΣΒΑΚ που υλοποιείται στην πόλη της Λάρισας)
  • δημιουργίας πεζοδρομίων με όδευση τυφλών και εξασφάλιση κίνησης των Α.Μ.Ε.Α
  • τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων πεζών στις συλλεκτήριες - κύριες αστικές οδούς (Αποτροπή ανεξέλεγκτης διέλευσης πεζών εγκάρσια από οποιοδήποτε σημείο της οδού και κατάλληλες διαμορφωμένες θέσεις διαβάσεων)
  • βελτίωσης διαχείρισης ομβρίων (παρεμβάσεις εξασφάλισης των απαραίτητων απορροών σε θέσεις φρεατίων για την αποφυγή συσσώρευσης ομβρίων και δημιουργίας συνθηκών ολίσθησης και κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων όπου απαιτείται)

Όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι σύμφωνες με τις τρέχουσες Προδιαγραφές – Οδηγίες και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το εγκεκριμένο ΣΒΑΚ της Λάρισας, το ΓΠΣ της Λάρισας και τις ισχύουσες κυκλοφοριακές και πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Το έργο θα εκτελεστεί στα πλαίσια της μελέτης “Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας”.

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1