sandal logo

ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 - 2020

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Πράξεις που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων με χρηματοδότηση από το ταμείο ΕΚΤ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Λαρισαίων»

στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5000584 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.179.477,51 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη αφορά στη συνέχιση λειτουργίας έως 31-10-2023 (Φυσικό Αντικείμενο)  του Ξενώνα που λειτουργεί στην Λάρισα από τις 1/10/2013  έχοντας αποκτήσει ένα επίπεδο τεχνογνωσίας, μέσω και του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει . Στόχος του Ξενώνα εξακολουθεί να είναι:-  Η Παροχή φιλοξενίας, ασφάλειας, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης  στις γυναίκες - θύματα βίας και στα παιδιά τους καθώς και  η ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. - Η Διευκόλυνση της πρόσβασης σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.Για την ικανοποίηση του Στόχου και προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας  θα ακολουθεί τις προδιαγραφές λειτουργίας, και σύμφωνα με τα εργαλεία που εκπονήθηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (Κανονισμός Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας, Οδηγοί / Εργαλεία συμβουλευτικής, Κώδικας Δεοντολογίας, Πρωτόκολλα συνεργασίας, Οδηγός δικτύωσης, Εγχειρίδιο σεξουαλικής παρενόχλησης κ.α.) και όπως πρόκειται να επικαιροποιηθούν από τη ΓΓΟΠΙΦ και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.) με τα παιδιά τους οι οποίες χρήζουν φιλοξενίας στους Ξενώνες. Δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής, διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή και τη στελέχωση όπως αυτές ορίζονται στην σχετική πρόσκληση και  θα λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.Είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 20 ατόμων (γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους) και τα υπνοδωμάτια φιλοξενίας έχουν ανεξάρτητη τουαλέτα – μπάνιο. Ο χώρος διαθέτει πρόσβαση για ΑμεΑ , έξοδο κινδύνου, θύρες ασφαλείας, σύστημα πυρόσβεσης/ πυρασφάλειας.Οι προαναφερθέντες χώροι είναι εξοπλισμένοι με τον απαραίτητο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, ηλεκτρικές συσκευές, οικιακά σκεύη, έπιπλα, γραφεία, βιβλιοθήκες καθίσματα εργασίας και επισκεπτών, Η/Υ και σχετικό εξοπλισμό, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και συστήματα ασφάλειας, συναγερμού και άμεσης σύνδεσης με την Ελληνική Αστυνομία. Ο Ξενώνας θα φυλάσσεται σε 24ωρη βάση, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»

στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση. του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5008937 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.129.179,06 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Λαρισαίων προχώρησε στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά  με διάρκεια λειτουργίας, μετά από παράταση έως 30-10-2023.  Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Λαρισαίων. Το Κέντρο Κοινότητας με το Παράρτημα Ρομά  του Δήμου Λαρισαίων τα οποία εποπτεύονται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας και του Παραρτήματος Ρομά διευρύνονται για τη στοχευμένη στήριξη Α) των παιδιών και οικογενειών ευάλωτων ομάδων, Β) των Ηλικιωμένων, Γ) των Ρομά ως προς την υποστήριξη και προώθηση στην εργασιακή ένταξη.

Το ΚΚ καθώς και το Παράρτημα Ρομά θα λειτουργεί σε συγκεκριμένους χώρους και ωράριο που θα ικανοποιούν τις προβλέψεις της ΚΥΑ υπ.’ αριθμ. Δ14/15834/237/19.04.2019 με θέμα: «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ Β'/1344/2019) και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Λαρισαίων.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Λαρισαίων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Η παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων θα γίνεται μέσω του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ). Συγκεκριμένα θα υπάρχει μητρώο ωφελούμενων, μητρώο φορέων και μητρώο προγραμμάτων και επιδομάτων. Ο ωφελούμενος που απευθύνεται στο κέντρο κοινότητας θα εγγράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο στην καρτέλα  εγγραφής και παρακολούθησης ωφελούμενου, λαμβάνοντας μοναδικό κωδικό. Η καρτέλα εγγραφής θα περιλαμβάνει πλήρες ιστορικό ωφελούμενου, εφόσον η καταγραφή γίνεται από το ΚΚ ή το Παράρτημα ΡΟΜΑ, καθώς επίσης και επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία που σχετίζονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Στην περίπτωση κατά την οποία, το ΕΠΣ δεν είναι διαθέσιμο από την έναρξη λειτουργίας του ΚΚ, η παρακολούθηση των ωφελουμένων θα πραγματοποιείται με ίδια αρχεία που θα αναπτύξει η δομή.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ»

στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση. του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5009745 και συνολική δημόσια δαπάνη 482.430,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη αφορά στη δημιουργία και στη χρηματοδότηση, των Δομών με την ονομασία : «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ». Ωφελούμενοι είναι εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού του Δήμου Λαρισαίων που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω δομή. Στόχος της πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης των ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η πράξη  συμβάλει στη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, που αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη και επίσης στη δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου που αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Οι δομές θα λειτουργούν σε συγκεκριμένο χώρο, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με ωράριο που θα καθοριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας τους και τον κανονισμό λειτουργίας τους όπως εγκρίθηκε.

Πράξεις που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων με χρηματοδότηση από το ταμείο ΕΤΠΑ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης»
στον Άξονες Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5023607 και συνολική δημόσια δαπάνη 433.944,52ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά σε ολοκληρωμένη παρέμβαση στον κεντρικό τομέα του οικισμού Γιάννουλης με διαμορφώσεις των χαρακτηρισμένων πεζοδρόμων οι οποίες θα αναβαθμίσουν την περιοχή και θα τη βελτιώσουν περιβαλλοντικά με αύξηση των χώρων πρασίνου και φυτεύσεις δενδροστοιχιών. Το υποέργο 1 αφορά στην διαμόρφωση των χαρακτηρισμένων πεζοδρόμων στην Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ως εξής: α) στη φορά από τη Λάρισα προς τη Γιάννουλη και στη δεξιά πλευρά, δίπλα στον κεντρικό δρόμο Λάρισας – Γιάννουλης, σε 3 οικοδομικά τετράγωνα, στο Ο.Τ. 591Α, και στα Ο.Τ. 515 ΚΑΙ 514 (από την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως την οδό Θερμιώτη), και τη διαμόρφωση του πεζόδρομου Κουλουψούζη, στο πρώτο οικοδομικό τετράγωνο και β) στη φορά από τη Λάρισα προς τη Γιάννουλη και στην αριστερή πλευρά, δίπλα στον κεντρικό δρόμο Λάρισας – Γιάννουλης, σε 4 οικοδομικά τετράγωνα, στα Ο.Τ. 303, 304, 305, 306 από την οδό 25 Νοέμβρη έως τον δεύτερο κάθετο πεζόδρομο μετά την οδό Κωνσταντινουπόλεως.
Για την αποχέτευση των ομβρίων θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων με φρεάτια ανά 10μ, το οποίο θα συνδεθεί με το κεντρικό Δίκτυο της ΔΕΥΑΛ. καθώς και νέο δίκτυο φωτισμού κατά μήκος των πεζοδρόμων, με τοποθέτηση νέων φωτιστικών.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»
στον Άξονα Προτεραιότητας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5003533 και συνολική δημόσια δαπάνη 135.242,64 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Ο Δήμος Λαρισαίων πρόκειται να λειτουργήσει, κεντρικό μαγειρείο παραγωγής έτοιμων γευμάτων, για τις ανάγκες των συσσιτίων των κοινωνικών δομών του Δήμου Λαρισαίων που σιτίζουν καθημερινά τους ωφελούμενους (άπορους, άστεγους κλπ) καθώς και τα παιδιά των παιδικών σταθμών. Το προς εκτέλεση έργο αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση υφισταμένου κτιρίου καθώς και την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την διαμόρφωσή του σε χώρο κεντρικού μαγειρείου, το οποίο θα πληροί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που απαιτούνται για αυτή την λειτουργία. Το υφιστάμενο κτίριο ευρίσκεται στο Ο.Τ. 613Α στην συνοικία Νεάπολη του Δήμου Λαρισαίων στον χώρο της σκεπαστής αγοράς, με συνολικό εμβαδόν 94,17 μ2.
Η πράξη ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ αποτελείται από δύο υποέργα ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ περιλαμβάνει τις απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την διαμόρφωση του χώρου. Αναλυτικότερα:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
- Καθαιρέσεις πλινθοδομών, γυψοπετασμάτων, πλακιδίων επίστρωσης και επένδυσης, μεταλλικών κατασκευών και κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλου.
- Εργασίες κατασκευής οπτοπλινθοδομών (μπατικές και δρομικές), μαρμαρικά, επιστρώσεις και επενδύσεις με πλακίδια πορσελάνης κατάλληλα για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Αντικατάσταση μερικών υφισταμένων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου και τοποθέτηση νέων, επάλληλων, έγχρώμων και ιδίου ral με τα υπάρχοντα. Όπου απαιτείται το κτίριο θα επιχρισθεί και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες των εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών. Επίσης στον εσωτερικό χώρο του μαγειρείου θα τοποθετηθούν τραπεζοερμάρια και ραφιέρες χρωμίου από ανοξείδωτο χάλυβα.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Θα κατασκευασθούν οι παρακάτω εγκαταστάσεις:
- Εγκατάσταση Ύδρευσης
- Εγκατάσταση Αποχέτευσης Ακαθάρτων
- Εγκατάσταση Θέρμανσης
- Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων
- Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου
- Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας,
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ περιλαμβάνει την προμήθεια, τοποθέτηση (συναρμολόγηση) και θέση σε λειτουργία του κατάλληλου εξοπλισμού κεντρικού μαγειρείου παραγωγής γευμάτων για την σίτιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Λαρισαίων.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων»
στον Άξονα Προτεραιότητας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5010780 και συνολική δημόσια δαπάνη 289.873,22ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Ο Δήμος Λαρισαίων πρόκειται να λειτουργήσει, στα πλαίσια υλοποίησης της κοινωνικής του πολιτικής Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων σε κτήριο στην συνοικία Αβέρωφ, επί της οδού Γαριτσίου, στο Ο.Τ. 77Α. Η πράξη αποτελείται από δύο υποέργα: Υποέργο 1: Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων, Υποέργο 2: Προμήθεια Εξοπλισμού του Κέντρου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων. Η δομή που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει ανά χώρο του κτηρίου: - Ισόγειο: Πολιτιστικές Δράσεις – Αίθουσα πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεωνΣτον ισόγειο χώρο, θα διοργανώνονται ψυχαγωγικές δράσεις, μουσικοκινητικά παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι, επετειακές εκδηλώσεις. Θα διασυνδεθεί με τους Συλλόγους ΑΜΕΑ, ΟΑΕΔ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, σχολεία ΑΜΕΑ. - 1ος όροφος: Επιμορφωτικές Δράσεις – Συμβουλευτική ευπαθών ομάδων.Στους χώρους του 1ου ορόφου θα φιλοξενούνται δραστηριότητες επιμόρφωσης πάνω σε βασικές αρχές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στον ίδιο όροφο θα λειτουργήσει Κοινωνικό Φροντιστήριο για παιδιά σχολικής ηλικίας καθώς επίσης και Σχολές Γονέων. Παράλληλα στον ίδιο όροφο θα λειτουργεί Γραφείο Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Προώθησης στην Απασχόληση, το οποίο θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχολογική υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης, Γραφείο πρόληψης υγείας καθώς και το γραφείο διοικητικής υποστήριξης. - 2ος όροφος: Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης ευπαθών ομάδων– Εκθεσιακός χώρος. Η αίθουσα θα προσφέρεται για εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες όπως μαθήματα χορού, προβολές ταινιών καθώς και ως εκθεσιακός χώρος (φωτογραφίας, ζωγραφικής κλπ). Επιπλέον, στο χώρο αυτό θα υλοποιούνται πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους (πχ. θεατρικό παιχνίδι, χορός) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Το υποέργο αφορά στην αποπεράτωση διώροφου κτιρίου με ισόγειο και υπόγειο σε οικόπεδο του Δήμου Λαρισαίων. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου και η μόνωση του είναι αποπερατωμένα. Το κτίριο έχει συνολική δόμηση 294,29 μ2 και αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει: •Υπόγειο με βοηθητικές χρήσεις αποθήκης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εμβαδού 107,30 μ2.•Ισόγειο εμβαδού 108,59 μ2 το οποίο θα περιλαμβάνει χώρο υποδοχής, αίθουσα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και χώρους υγιεινής.•Α’ Όροφος εμβαδού 101,28 μ2, ο οποίος θα περιλαμβάνει γραφειακούς χώρους συμβουλευτικών συναντήσεων, διοίκησης, κλπ.•Β’ όροφος εμβαδού 84,42 μ2, ο οποίος θα περιλαμβάνει αίθουσα εκπαίδευσης-ενημέρωσης και χώρους υγιεινής. Οι οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποπεράτωση του κτιρίου και την απόδοση του σε χρήση περιλαμβάνουν τις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, χρωματισμούς, δάπεδα και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα θα κατασκευαστούν και οι Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις (ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων – ομβρίων υδάτων και απόνερων), ισχυρά ρεύματα (εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις), ασθενή ρεύματα, κλιματισμός (θέρμανσης, ψύξης), καύσιμου αερίου (φυσικό αέριο), ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρανίχνευση, αυτόματη / χειροκίνητη αναγγελία πυρκαγιάς, πυρόσβεσης), ανελκυστήρας προσώπων, αντικεραυνική προστασία. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια εξοπλισμού του Κέντρου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων που περιλαμβάνει την προμήθεια, τοποθέτηση (συναρμολόγηση) και θέση σε λειτουργία του κατάλληλου εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει έπιπλα, σκεύη και λοιπό εξοπλισμό καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, απαραίτητα για την λειτουργία του κέντρου.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας»
στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5033812 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.008.120,00 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου Λυκείου Λάρισας. Πρόκειται για υφιστάμενο σχολικό κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Η, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.
Η ενεργειακή αναβάθμιση του "Καρτάλειου" σχολικού συγκροτήματος περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
• Σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης σε όλες τις τοιχοποιίες των όψεων του κτιρίου.
• Τοποθέτηση μόνωσης στις τοιχοποιίες σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο.
• Τοποθέτηση μόνωσης στην οροφή του κτιρίου, πάνω από την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος του ορόφου, καθώς και αντικατάσταση της επικάλυψης της στέγης με πάνελ πολυουρεθάνης.
• Αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων με νέα, ιδίου τύπου με τα υπάρχοντα (ανοιγόμενα, συρόμενα ή σταθερά) και των ιδίων αρχιτεκτονικών μορφών, αλλά με πλαίσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή, αεροστεγή, ενεργειακά πιστοποιημένα και με υαλοπίνακες διπλούς με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός φύλλου.
• Αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα με συστοιχία 3 επίτοιχων λεβήτων συμπύκνωσης, κατασκευή νέου συστήματος απαγωγής καυσαερίων και συμπυκνωμάτων, τοποθέτηση νέου κυκλοφορητή, εγκατάσταση αυτόματου συστήματος αντιστάθμισης και αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με νέα που θα φέρουν θερμοστατικές βαλβίδες.
• Αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες τύπου LED, και με λαμπτήρες γραμμικού φθορισμού Τ5 με ηλεκτρονικό ballast.
Από την λειτουργία της πράξης αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του κτηρίου.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας»

στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5043160 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.165.977,89 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου Γυμνασίου Λάρισας. Πρόκειται για υφιστάμενο σχολικό κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Η, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
-Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης σε όλες τις όψεις, και τοποθέτηση μονώσεων στις διαχωριστικές επιφάνειες.
-Τοποθέτηση μονώσεων στο κενό μεταξύ πλάκας οροφής (β΄ορόφου) και κεραμοσκεπούς στέγης και αντικατάσταση της επικάλυψης στέγης με νέα πάνελ πολυουρεθάνης.
-Αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα με συστοιχία 3 επίτοιχων λεβήτων συμπύκνωσης
-Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα που θα φέρουν λαμπτήρες τύπου LED.
Από την λειτουργία της πράξης αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»
στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5053904 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.876.050,84 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Γυμνασίου Λάρισας με παρεμβάσεις στα δύο διώροφα κτίρια (Κτήριο Α, Κτήριο Β) του 3ου Γυμνασίου καθώς και το κτίριο του Γυμναστηρίου, τα οποία είναι Ενεργειακής Κατηγορίας Ε, Ζ και Ζ και αναβαθμίζονται σε Κατηγορία Β με στόχο τη βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους. Ειδικότερα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:
Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στους τοίχους και στις οροφές κάτω από τη στέγη των διδακτηρίων και επάνω από την πλάκα της οροφής του γυμναστηρίου, αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων και μονών υαλοστασίων των όψεων των τριών κτιρίων, με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες, αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας τους για την καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, αντικατάσταση και εγκατάσταση νέων θερμαντικών σωμάτων και θερμοστατικών βαλβίδων και τροποποίηση των αυτοματισμών θέρμανσης, τοποθέτηση νέας μόνωσης σωληνώσεων του δικτύου θέρμανσης, τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων, αντικατάσταση του λεβητοστασίου στο γυμναστήριο και εγκατάσταση νέου λέβητα συμπύκνωσης.
Από την λειτουργία της πράξης αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»
στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5053911 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.403.614,42 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Λυκείου Λάρισας, με παρεμβάσεις στα δύο διώροφα κτίρια (Κτήριο Γ, Κτήριο Δ), τα οποία είναι Ενεργειακής Κατηγορίας Ε και αναβαθμίζονται σε Κατηγορία Β με στόχο τη βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους. Ειδικότερα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:
Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στους τοίχους και στις οροφές κάτω από τη στέγη των κτιρίων, αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων και μονών υαλοστασίων των όψεων των τριών κτιρίων, με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες, αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας τους για την καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, αντικατάσταση και εγκατάσταση νέων θερμαντικών σωμάτων και θερμοστατικών βαλβίδων και τροποποίηση των αυτοματισμών θέρμανσης, τοποθέτηση νέας μόνωσης σωληνώσεων του δικτύου θέρμανσης, τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων.
Από την λειτουργία της πράξης αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας»
στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5089166 και συνολική δημόσια δαπάνη 1.099.539,18ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας. Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Η, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
- Τοποθέτηση θερμοπροσόψεων: Σύστημα κατασκευής εξωτερικής μόνωσης τοίχων με πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, σε όλες τις τοιχοποιίες των όψεων του κτιρίου.
- Τοποθέτηση θερμομόνωσης στις διαχωριστικές επιφάνειες (οροφή λεβητοστασίου).
- Τοποθέτηση θερμομόνωσης με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης στην κεραμοσκεπή στέγη.
- Τοποθέτηση πιστοποιημένου συστήματος θερμομόνωσης στα τμήματα δαπέδου του Α΄ ορόφου, πάνω από τα αντίστοιχα τμήματα εσοχών του ισογείου, που αποτελούν μέρος του κτιριακού κελύφους (pilotis)
- Αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων εξωτερικών συρόμενων κουφωμάτων, παραθύρων και υαλοθύρων με νέα θερμομονωτικά.
- Αναβάθμιση εγκατάστασης θέρμανσης (Τοποθέτηση μονώσεων στις σωληνώσεις, εγκατάσταση νέων θερμαντικών σωμάτων τύπου πάνελ, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβητών αερίου συμπυκνωμάτων με ενσωματωμένο σύστημα αντιστάθμισης)
- Αναβάθμιση Εγκατάστασης Ψύξης (Τοποθέτηση τοπικών αντλιών θερμότητας).
- Αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων φθορισμού και πυράκτωσης και εγκατάσταση νέων φωτιστικών τεχνολογίας led και εγκατάσταση αυτοματισμών φωτιστικών σωμάτων.
Προβλέπεται η Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πράσινο Σημείο, Οικιακή Κομποστοποίηση και Εξοπλισμός Επεξεργασίας Ογκωδών Δήμου Λαρισαίων»
στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5048192 και συνολική δημόσια δαπάνη 2.713.958,57 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:
Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α' Προτεραιότητας στον Δήμο Λαρισαίων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) που εμπίπτουν στα μέτρα ΑΣΑ 2, ΑΣΑ 4 και ΑΣΑ 8 αυτού και αφορούν στη Δημιουργία Πράσινου Σημείου, σε εξοπλισμό Τεμαχισμού ογκωδών αποβλήτων και σε δράσεις οικιακής κομποστοποίησης. Αναλυτικότερα:
Προβλέπεται η δημιουργία Πράσινου Σημείου που θα χωροθετείται εντός οικοπέδου αποκλειστικής και πλήρους κυριότητας του Δήμου Λαρισαίων το οποίο γειτνιάζει με το Δημοτικό Αμαξοστάσιο, στη θέση Μαγούλα της κτηματικής περιοχής Κουλουρίου Λάρισας, εκτός ορίων οικισμού Λάρισας και εντός Γ.Π.Σ. Στο Πράσινο Σημείο θα γίνεται αποθήκευση χωριστών ρευμάτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση ή / και επαναχρησιμοποίηση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα ενώ συμπληρωματικά θα γίνονται εργασίες δεματοποίησης/συμπίεσης, τεμαχισμού ογκωδών και θρυμματισμού πράσινων αποβλήτων. Η δημιουργία του Πράσινου Σημείου θα γίνει μέσω δύο (2) Υποέργων: Υποέργο 1: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λαρισαίων» που περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού και Υποέργο 2 «Εξοπλισμός Πράσινου Σημείου Δήμου Λαρισαίων» που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την λειτουργία του Πράσινου Σημείου.
Επίσης, μέσω του Υποέργου 3 «Εξοπλισμός Επεξεργασίας Ογκωδών Δήμου Λαρισαίων» προβλέπεται η προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών και οχήματος μεταφοράς αυτού. Αφορά στην προμήθεια μηχανήματος για τον τεμαχισμό ογκωδών αντικειμένων και αντικειμένων οικιακής κυρίως προέλευσης (όπως στρώματα, καλώδια διαφόρων διατομών, παλέτες, προϊόντα κλαδέματος, έπιπλα) καθώς και οχήματος μεταφοράς του. Τα ογκώδη αντικείμενα θα τεμαχίζονται ώστε να είναι εύκολη και οικονομική η μεταφορά τους στους χώρους απόρριψής τους.
Το Υποέργο 4 «Εξοπλισμός Οικιακής Κομποστοποίησης Δήμου Λαρισαίων» αφορά στην προμήθεια 2.950 οικιακών κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας 330 λίτρων, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν ποσοστιαία την κάλυψη άνω του 5% των νοικοκυριών του Δήμου.
Τέλος, μέσω του Υποέργου 5 «Τεχνική Υποστήριξη Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης Δήμου Λαρισαίων » προβλέπεται η απασχόληση ενός (1) ατόμου με σκοπό την ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη προς τους πολίτες για τη χρήση των κάδων οικιακής κομποστοποίησης για το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος.

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1