sandal logo

ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

ΕΠΑΝΕΚ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: “Αναστήλωση - Επανάχρηση του Κτηρίου Μπεζεστένι” στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας» με Κωδικό MIS 5012504 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 4.184.672,94€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Το έργο αφορά την αναστήλωση του κτηρίου Μπεζεστένι και την επαναλειτουργία του με εμπορικές, πολιτιστικές χρήσεις και δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και στήριξης των τοπικών προϊόντων. Η προτεινόμενη πράξη εμπίπτει στον ειδικό στόχο της πρόσκλησης «Ανάπτυξη ή/και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του Τουρισμού» και αποτελεί παρέμβαση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ενός κτιρίου με αρχιτεκτονική αξία και πολιτιστικό ενδιαφέρον για την πόλη, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με το πλέγμα διαδρομών ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της Λάρισας. Το κτήριο, αναβαθμίζεται και τίθεται σε χρήση ενισχύοντας έτσι, σε συνδυασμό με τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή, το τουριστικό κεφάλαιο της πόλης και της περιοχής της Θεσσαλίας γενικότερα. Το Μπεζεστένι συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά κτηρίου με ιστορικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, του οποίου η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και με την ευκαιρία χρηματοδότησης, θα επαναχρησιμοποιηθεί. Το Μπεζεστένι αποτελεί τμήμα της ευρύτερης περιοχής των αρχαιολογικών χώρων στο κέντρο της πόλης, έχει δεσπόζουσα θέση στο ευρύχωρο πλάτωμα του λόφου της αρχαίας ακρόπολης (Λόφος Φρουρίου), η οποία αποτέλεσε θέση συνεχούς κατοίκησης και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε όλες τις εποχές. Αφορά μεγάλη σκεπαστή αγορά, που κατασκευάσθηκε 1484-1506 μΧ από τους Οθωμανούς. Το Μπεζεστένι αποτέλεσε έκτοτε και για τρεις περίπου αιώνες, το ζωτικότερο τμήμα της αγοράς, αληθινό κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας και των πολυάριθμων επαγγελματικών συντεχνιών της. Γύρω από αυτό οργανώθηκε το εμπορικό τμήμα της πόλης, με το τσαρσί και το παζάρι. Αποτέλεσε φρούριο της πόλης λόγω της στιβαρότητας της κατασκευής του. Σήμερα σώζονται μόνον οι περιμετρικοί τοίχοι του κεντρικού οικοδομήματος διαστάσεων 30,15x20,20μ και εμβαδού 609,03 μ2, που στεγαζόταν με 6 θόλους. Έφερε περιμετρικά καταστήματα και είχε τρεις εισόδους, από τις οποίες σήμερα μόνον η νότια είναι ανοιχτή. Η αναστήλωση-επανάχρηση του κτηρίου έχει άμεση συνέργεια και συμπληρώνει την στρατηγική του Δήμου για την ανάπλαση του Λόφου και την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της πόλης. Η κεντρική ιδέα της μελέτης είναι να γίνουν στο υπάρχον κτίριο μόνο εκείνες οι επεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την στερέωση, επισκευή, ανάδειξη και διατήρηση της δομής του. Η νέα προτεινόμενη κατασκευή είναι τελείως ανεξάρτητη από τον υπάρχοντα τοίχο. Εσωτερικά γίνονται μόνον οι απαραίτητες εκσκαφές για την κατασκευή των βάθρων από μπετόν του νέου μεταλλικού φ.ο. που κατασκευάζεται σύμφωνα με τη στατική μελέτη, ενώ ο υπερυψωμένος χώρος γύρω από το κτίριο στις 3 πλευρές του διαμορφώνεται σε χαμηλότερη στάθμη: νότια και δυτικά στις στάθμες των κατωφλίων, βόρεια στη στάθμη του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου. Η βιοκλιματική μελέτη του κτιρίου περιλαμβάνει επανακατασκευή των 6 θόλων με ελαφριά διαφανή κατασκευή με ανοίγματα για την κυκλοφορία του αέρα, συντήρηση και αναστύλωση πέτρινων τοίχων, κατασκευή εσωτερικού φέροντα οργανισμού με μεταλλική κατασκευή και όλων των Η/Μ εργασιών που απαιτούνται. Η ωριμότητα της πράξης είναι πολύ υψηλή, αφού η μελέτη εφαρμογής έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ. Έχει εκδοθεί η οικοδομική αδεία και έγινε η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης από τον ανάδοχο μελετητή τα οποία επικαιροποιήθηκαν με τις υπ. αριθμ. 402/2016 και την 479/2018 αποφάσεις Δ.Σ. Η πράξη περιλαμβάνει 3 υποέργα: 1ο: «Αναστήλωση - Επανάχρηση του Κτηρίου Μπεζεστένι» με π/υ 3.284.672,94 και Δικαιούχο τον Δήμο Λαρισαίων (εργολαβία), 2ο: «Συντήρηση και αποκατάσταση του κτηρίου του Μπεζεστενίου – ανασκαφικές έρευνες» με π/υ 771.536 €, με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας (αρχαιολογική αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας) και 3ο: "Εργασίες ενεμάτωσης στην τοιχοποιία του κτηρίου του Μπεζεστενίου με π/υ 128.464 €, με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στην Λάρισα” στον Άξονα Προτεραιότητας «01 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» με Κωδικό MIS 5032866 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 1.714.755,23€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Η Περιοχή Παρέμβασης για την πραγματοποίηση της Δράσης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στην Λάρισα» έχει επιλεγεί να περιλαμβάνει μερικούς από τους ιστορικά σημαντικότερους και παλαιότερους εμπορικούς δρόμους της πόλης, με κυρίως παλαιά ισόγεια εμπορικά καταστήματα.
Α)Εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων (δικαιούχου) προτείνονται:
Α1)Κατηγορία ενεργειών 1 Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου (βελτίωση του μικροκλίματος/ παρεμβάσεις αισθητικής παρέμβασης)
i)Παρεμβάσεις βελτίωσης της κινητικότητας
-Προμήθεια και τοποθέτηση σταθμού κοινόχρηστων ποδηλάτων
ii)Παρεμβάσεις βελτίωσης μικροκλίματος
-Παρεμβάσεις σκίασης, στη οδό Βενιζέλου (τμήμα Ολύμπου μέχρι Φιλελλήνων) και στην οδό Ανδρούτσου. Υδάτινες νησίδες στην συμβολή της οδών Ανδρούτσου με Βενιζέλου και Παπαφλέσσα με Βενιζέλου
iii)Παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης
-Αναβάθμιση οδοφωτισμού και εγκατάσταση κατάλληλου αστικού εξοπλισμού, για την ανάδειξη της παρόδου-πεζοδρόμου μεταξύ Ανδρούτσου και Ερμού και του πεζόδρομου Πόρου
-Κατασκευή info kiosks στην συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ολύμπου και των οδών Φιλελλήνων και Κύπρου.
Α2)Κατηγορία ενεργειών 2 Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης πόλης»
-Προμήθεια και εγκατάσταση (4) «έξυπνων παγκακίων»
-Συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο free wifi
Α3)Κατηγορία ενεργειών 3 Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας»
-Προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος για μεταφορά επισκεπτών από κόμβους μεταφορών, χωρίς αντίτιμο, ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών φόρτισης.
-Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος «έξυπνης διάβασης πεζών» (LED πάνελ) στην συμβολή της οδού Δήμητρας με Βενιζέλου.
Α4)Κατηγορία ενεργειών 6 Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου πρότασης για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης
Α5)Κατηγορία ενεργειών 7 Ενέργειες ωρίμανσης. Προκειμένου να εκτελεσθούν όλες οι παρεμβάσεις της Κατηγορίας Ενεργειών 1 απαιτείται η εκπόνηση των μελετών, σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής με τεύχη δημοπράτησης, ώστε να δημοπρατηθεί η κατασκευή των παρεμβάσεων.
Β)Εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας (συνδικαιούχου) προτείνονται:
Β1)Κατηγορία ενεργειών 4 Παρεμβάσεις για την ανάδειξη της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής
-Προμήθεια και εγκατάσταση κάθετων ανθοστηλών εκατέρωθεν της βιτρίνας κάθε καταστήματος
-Προμήθεια και εγκατάσταση κάθετων επιγραφών , με το σήμα του Εμπορικού Κέντρου, την αρίθμηση του καταστήματος, σε συνδυασμό με το όνομα του καταστήματος.
-Προμήθεια και αντικατάσταση των υπαρχόντων τεντόπανων με νέα,ενιαίου χρωματισμού ή και συνδυασμού χρωμάτων ποιότητας και υλικού, μετά από αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών.
Β2)Κατηγορία ενεργειών 5 Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής
Β3)Κατηγορία Ενεργειών 8 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης (δαπάνες προσωπικού)

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ίωνος Δραγούμη 1
Τ.Κ. 41222

Τηλ. Κέντρο: 2413 500 200
Fax: 2410 250 372
E-mail: protokolo@larissa.gov.gr

Σχετικά

diavgeia m1

kairos 1